Informacje o projekcie

Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego

Geneza projektu

Układ polskiej sieci transportowej w kategoriach przestrzennych ogólnie uznawany jest za poprawny, jednakże z powodu braku wydzielonych miejsc dla rowerzystów i pieszych nie zapewnia właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych. Problemem jest także brak usprawnień dla przejazdów przez miasta i miejscowości.

 

Również mieszkańcy powiatu nowosolskiego musieli poruszać się drogami niemającymi wydzielonych ścieżek rowerowych. Rowerzyści nie mieli komfortu podróżowania, natomiast kierowcy mieli utrudnioną pracę. Taka sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo, w szczególności dla rowerzystów i pieszych.

 

Centrum gospodarczym i handlowym powiatu jest Nowa Sól, na terenie której zlokalizowane są największe podmioty gospodarcze w regionie. Do miasta codziennie do pracy, na zakupy lub do miejsc użyteczności publicznej dojeżdża wiele osób, które zamieniłyby swój środek transportu na rower, gdyby zapewnić im szybkie i bezpieczne połączenie  rowerowe.

 

Mając na uwadze powyższe Powiat Nowosolski wraz z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto oraz Otyń zdecydowali się na podjęcie działań mających na celu budowę transportowego korytarza przebiegającego przez teren powiatu, który ułatwiłby mieszkańcom bezpiecznie dla środowiska przemieszczenie się.

 

We wrześniu 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
w partnerstwie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach transportu ekologicznego”.

 

Wniosek został oceniony pozytywnie i w styczniu 2017 r. z Województwem Lubuskim  podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. W czerwcu tego samego roku wyłoniony został wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.
z Głogowa. Budowa ścieżki zakończyła się w październiku 2019 r.

Zródła finansowania projektu

Projekt „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wartość projektu: 17.535.650,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 14.905.302,50 zł

Cele projektu

Celem bezpośrednim (głównym) projektu, jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu.

Jest jeszcze cała litania celów szczegółowych, ale przy wymienieniu wszystkich to pewnie muchy w powietrzu pousypiają, więc tylko kilka takich przystępnych jak:

  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
  • poprawa warunków ruchu drogoweg
Planowane efekty

Wskaźniki:

Długość wybudowanych dróg dla rowerów –  48,20 km (w rzeczywistości 48,60 km)
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  350,83 tony CO2/rok

Rezultaty długofalowe:

  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów,
  • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • poprawa jakości infrastruktury gospodarczej,
  • ułatwienie możliwości korzystania z transportu publicznego,
  • poprawa estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu,
  • promocja zdrowego trybu życia.

Ściezka rowerowa

Projekt „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Skip to content